Alla svenska kontanter blir värdelösa

Ja det är sant. Alla nu existerande svenska kontanter kommer att bli helt värdelösa inom en kort tid. Detta har staten bestämt. Det sätter verkligen fingret på hur fundamentalt värdelösa kontanter är. När staten säger att en sedel är värdelös så är den det, och ingen skulle drömma om att ta emot den som betalning. Sedeln har inget eget värde. Läs mer om det här.

Ingen anledning till oro dock. Elektroniska pengar kommer att behålla sitt värde och det kommer att vara möjligt att köpa nya kontanter för att ersätta de som blivit värdelösa.

Elektroniska pengar

Jag har skrivit om vad pengar är här, men den definitionen utgick på många sätt från mina egna erfarenheter och sunt förnuft, och det är alltid lite bedrägligt. Det finns en rörelse på Internet som hävdar att kontoinnehav hos bankerna inte är pengar därför att det inte har stöd i lagen. Till er som funderar på om det verkligen kan vara sant kan jag meddela att sunt förnuft segrar även här, det är inte sant. Dessa pengar har i allra högsta grad stöd i lagen. Nedan finns en definition från
Lag (2011:755) om elektroniska pengar

Definitioner

2 § I denna lag betyder
1. betalningsinstrument: ett kontokort eller något annat
personligt instrument eller en personlig rutin som används för
att initiera en betalningsorder,
2. elektroniska pengar: ett elektroniskt förvarat penningvärde
som

a) representerar en fordran på utgivaren,

b) ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra
betalningstransaktioner enligt lagen (2010:751) om
betaltjänster, och

c) godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren,

Jag tolkar texten under a) – c) ovan som precis de kontoinnehav som finns hos banken. Det vill säga banken har själv skrivit upp mitt kontoinnehav och de har förbundit sig att ge mig pengar som motsvarar innehavet på kontot om jag begär det. Dessutom godtas dessa kontoinnehav som betalning av andra. Jag har alltså en fordran på banken och det innebär att kontoinnehavet ska betraktas som elektroniska pengar.

Pengar

Pengar, pengar, pengar, alltid dessa pengar. Varför är det så viktigt med pengar? Vad är egentligen pengar och vad kommer de ifrån? Hur ska man tänka kring pengar och vilken funktion fyller de i samhället? Detta några frågor jag vill besvara i en kommande serie inlägg om just pengar. Bakgrunden är mitt eget intresse och de missuppfattningar som sprids som sanningar via nätverk av bloggar och marknadsaktörer.

Jag ska göra ett försök att definiera vad pengar är med ett antal egenskaper. Syftet är att tydliggöra vad jag menar när jag skriver pengar i fortsättningen. Anledningen till att jag känner att det är viktigt är att ordet kan ha olika betydelse för olika människor, i vardagslivet och andra sammanhang, och det är lättare att förstå om man inte snubblar på begreppsdefinitioner.

1) Pengar underkastar sig matematiska lagar
Pengar har mycket gemensamt med de abstrakta begrepp man räknar med i matekmatik. Detta betyder att pengar kan räknas och kvantifieras med siffror. Det går att använda vanlig matematik och komma fram till absoluta svar. En krona plus en krona är alltid 2 kronor. Aldrig mer eller mindre. Detta kan verka självklart, men mycket av det som finns i den verkliga världen har inte denna egenskap. Tex om du har ett vedträ och lägger till ännu ett så har du två vedträn, men bara under förutsättning att du inte senare klyver det ena vedträt. Då har du nämligen tre vedträn, vilket ger 1 + 1 = 3. Denna skillnad från många verkliga ting leder fram till den andra egenskapen.

2) Pengar är inte ”verkliga”.
Ett mynt eller en sedel är visserligen verkligt, men det är inte metallbiten eller pappersbiten i sig som är pengarna. I den stund tex Riksbanken beslutar att en viss typ av sedel är ogiltig så upphör den att vara pengar. Inget av sedelns fysiska ”verkliga” egenskaper ändras av ett sådant beslut, men den upphör ändå att vara pengar då dess status som pengar inte avgörs av verkliga egenskaper. Därmed är pengar i form av kontanter lika overkliga som kontotillgodohavanden på banken eller BitCoin.

3) Pengar kan användas för att mäta värde.
Den egenskap hos pengar som de flesta tänker på är nog dess förmåga att ange värden. Tex kan pengar användas för att mäta hur mycket en arbetstimma eller en viss kvantitet av ett visst material är värt. Detta är mycket praktiskt när man vill jämföra värdet hos två verkliga ting som är mycket olika, tex en timma städjobb och en klocka.

4) Pengar har bred acceptans
Det värde som tillskrivs pengar är likartad för stor del av befolkningen. Dvs om det går att köpa en chokladkaka för 10 kr i en affär ligger priset rimligtvis mellan 5 kr och 15 kr i de flesta affärer. Det är inte så att den kostar 1000 kr i någon av de andra affärerna. Den breda acceptensen bygger på förväntningen att andra kan tänka sig att ta emot pengarna som kompensation för något man vill köpa.. Detta är en del av pengarnas självberättigade värde: dess egenskap att ange värde för att köpa varor och tjänster, som helt och hållet vilar på pengarnas acceptans.

5) Pengar har bestående värde, på kort sikt
Pengar behåller i allmänhet sitt värde på kort sikt. Dvs om chokladkakan kostar 10 kr idag kostar den troligtvis 10 kr i morgon också. Detta är grunden för att pengar fungerar för att handla med. Den ersättning som fås för något som säljs behöver inte spenderas direkt, utan man kan vara trygg med att pengarna i stort sett behåller sitt värde och kan köpa samma varor och tjänster i morgon som idag.

6) Pengar har inte ett bestående värde på lång sikt
Som de flesta vet har vi idag inflation. Inflationen leder till att den chokladkaka som kan köpas för 10 kr, förr eller senare kommer att kosta mer än 10 kr och då har pengars värde minskat, räknat som hur många chokladkakor som kan köpas. Pengars värde kan också öka, som tex vid ett allmänt prisfall på TV-apparater, då samma pengar efter prisfallet kan köpa fler TV-apparater. Det finns ingen typ av pengar, någonsin som har eller har haft ett bestående värde över längre tid.

Fortsättning
Beskrivningen av pengar ovan kommer att användas som utgångspunkt i de fortsatta inläggen. Det är inte omöjligt att något i texten kommer att ändras när kommande inlägg kräver förtydliganden eller korrigeringar. Kom gärna med förslag på ändringar och förtydliganden redan nu.