Konservativ temperatur

Utgångspunkt:

Den globala medeltemperaturen bör bevaras på dagens nivåer, eller uttryckt med andra ord konserveras.

Det som spelar roll för den globala medeltemperaturen är hur mycket av världens fossila bränslen som eldas upp. Lösningen på problemet måste fungera enligt marknadsekonomins principer för att ha en chans att lyckas. Fossila bränslen är en billig resurs och alternativa produktionsmetoder kommer att kosta mer, åtminstone under en ganska lång övergångsperiod. Om så inte var fallet hade alternativa lösningar redan varit införda.

Nuläge:

När förbrukningen av fossila bränslen minskar på en marknad blir bränslena billigare, vilket gör dem mer fördelaktiga att använda på andra ställen, och minskningen globalt uteblir.

Med frihandel utan koppling till utsläpp av klimatgaser kan inte förbrukningen av fossila bränslen begränsas globalt, eftersom produktion flyttas dit där regleringen är mindre, och varor importeras sedan därifrån. Nuvarande system med EU:s utsläppsrätter kan inte lösa detta även om systemet skulle skärpas, eftersom det bara omfattar en del av världsmarknaden.

Politisk förändring:

För att skydda initiativ som minskar användning av fossila bränslen i produktion behöver WTO göra det möjligt att införa Tull på CO2 och andra klimatgaser som släpps ut i produktionen av de varor som importeras. För att detta ska vara genomförbart måste utsläpp i produktion kunna spåras på ett effektivt sätt.

Det är viktigt att tullen på varor har en koppling till just utsläppen, så att den produktion i tex Kina som har små utsläpp, också gynnas av systemet, vilket den inte gör med generella tullar på varor från Kina. Transporten med båt är ofta en mindre del av de totala utsläppen som en vara orsakar, och just transporten kan bättre hanteras med hamnavgifter kopplade till hur mycket klimatgaser själva transporten orsakat. Alternativt ser man även denna transport som en del av produktionen när utsläppen beräknas vid importen.

Det som skulle behövas är ett system där varje vara deklareras med avseende på utsläpp av klimatgaser. Om produktionen innehåller varor från underleverantörer utan denna deklaration, används schablon som utgår från att maximala utsläpp orsakats. Detta ger incitament till leverantörer att redovisa utsläppen för att komma ner till faktiska utsläpp i det som registrerats. Tullen kan införas stegvis för att producenter ska ges tid att bygga upp den nödvändiga administrationen. Samtidigt införs avgifter för producenter på den egna marknaden, som matchar tullavgifterna.